MENTOR AKADEMİ GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 sayıl Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, MENTOR AKADEMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.mentorakademi.com.tr adresli internet sitemiz (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) ve site üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşların (Bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (Bundan böyle kısaca Politika olarak anılacaktır) ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Şirketin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Veri Sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı tarafından dikkate alınmasını öneririz.

Kişisel Verilerin Toplanması, Amacı, Kullanımı, İşlenmesi, Saklanması ve Silinmesi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; Veri Sahibi’nin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Veri Sahibini doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel verilerdir. Bu kapsamda ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, adres, fatura içerikleri, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, Ip numarası ve Veri Sahibi tarafından sitede oluşturulan yorum, içerik, beyan, fotoğraf, video gibi her türlü kişisel verileri ifade etmektedir.

Veri Sahibinin kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerinden faydalanılması amacıyla elektronik ortamda internet sitesi aracılığı ile iletişim talebinine istinaden Şirketin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için Veri Sahibinin kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Veri Sahibi, İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.

Veri Sahibinin, Şirkete ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler;

 • Kullanıcı Deneyimlerini Özelleştirme
 • Web sitesine erişim verilmesi
 • Kullanıcılarla iletişim
 • Kayıt tutma ve yönetme
 • Analizler ve pazar araştırması
 • Rekabet Yarışı
 • Reklam ve pazarlama
 • İyileştirme Çalışmaları

gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Şirketin ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi, Ziyaretçiler/Üyeler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı olan Şirket’e ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi/Müşteri/Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler; Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Sitede Şirket tarafından saklanmış olan bilgiler, sunulan hizmetlerden faydalanmak ve 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile sair mevzuat hükümlerine göre bir satış anlaşması yapmak için kullanılabilecektir. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirket ve/veya ilgili Ödeme Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısından alınmıştır. Tüm kredi kartı ve benzeri ödeme işlemleri ve onayları Şirket’ten bağımsız olarak ilgili Banka, benzeri Kart Kuruluşları veya Ödeme Şirketi ile  online olarak Veri Sahibi arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Veri Sahibi;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, bu haklarına ilişkin taleplerini, ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe ile Şirketin “Tekfen Tower, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 209/8 34394 Levent, Şişli-İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecektir. Başvurular, başvurunun içeriğine göre en kısa sürede ya da Şirket’e ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. “Şirket, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Veri Sahibi tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Veri Sahibi’nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şirketi’n hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Veri Sahibi’ne ait olacaktır.

Veri Sahibi, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini info@mentorakademi.com.tr adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Sitede Veri Sahibi’nin, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya butonları kullanılmaktadır. Site’de bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Veri Sahibi tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya butonları etkisizdir; söz konusu butonlardan birine Veri Sahibi tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Veri Sahibi, eklentileri etkili hale getirerek veri aktarımına izin vermiş olur ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan Veri Sahibi’nin tarayıcısına aktarılır ve ardından ekranında görüntülenir. Veri Sahibi’nin, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, Site’ye gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, Site’ye erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri Şirket’in kontrolü dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Veri Sahibi ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Veri Sahibi tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezleri Site’den daha iyi faydalanılmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çerezler tarayıcı tarafından bilgisayarda ve mobil cihazda geçici olarak saklanan küçük veri birimleri olup, web sitemizin daha iyi deneyimlenmesini sağlar. Çerezler kişisel veri içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılamaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı, cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır (rastgele oluşturulur). Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda daha uzun süre kalır.

Veri Sahibi internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde Site’nin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Veri Sahibi, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

Ticari İletiler

Veri Sahibi; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

Veri Sahibi, Şirket tarafından kendisine duyuru, bülten, ticari ileti veya benzer  bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda Site’ye üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Ancak, Veri Sahibi Site’ye üye olurken, söz konusu ileti veya bildirilerin tarafına gönderilmesine onay verdiyse ve/veya Şirket’in bülten’ine üye olduysa bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine rıza vermiş sayılacaktır.

Şirket’e Site’de üye olan Veri Sahibi’ne gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Şayet Veri Sahibi, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.